مراحل درخواست

1.    در ابتدا دانشجو سالن کنفرانس را رزرو موقت نماید.

شماره تلفن : 3666-3391 (031)

2.    بعد از رزرو موقت، جهت قطعی نمودن آن، نامه ای از طریق اتوماسیون اداری از سوی رئیس دانشکده به مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد ارسال گردد. به دلیل نیاز به برگزاری تست اتصال، نیاز است حداقل 4 روز اداری قبل از زمان کنفرانس، نامه ارسال گردد.

    شماره تلفن : 3668-3391 (031)

3. پس از موافقت مرکز، دانشجو جهت پرکردن فرم اطلاعات (فرم شماره1) و انجام هماهنگی اولیه به مسئول پشتیبانی وب کنفرانس در مرکز مراجعه نماید و تست اتصال را حداقل 2 روز اداری زودتر از زمان برگزاری جلسه انجام دهد.

    شماره تلفن : 5323-3391 (031)آخرین تغییر: شنبه، 2 فوریه 2019، 3:18