شرايط دريافت CD كنفرانس

جهت برگزاری وب کنفرانس ها برای اعضای دانشگاه صنعتی اصفهان هزینه ای دریافت نمی گردد.

با توجه به اینکه کنفرانس های برگزار شده ذخیره می شود امکان ارائه CD کنفرانس با هزینه 400000 ریال (چهل هزار تومان) می باشد، که می بایست به شماره حساب 2177180237007 بانك ملي واریز گردد.

قبل از تشکیل کنفرانس متقاضی دریافت CD می بایست در فرم درخواست وب کنفرانس، دریافت CD را اعلام نماید.تا برای ذخیره شدن کنفرانس اقدام شود.

لازم به ذکر است درخواست دریافت CD کنفرانس هیچی تعهدی برای این مرکز جهت ارائه شدن CD ندارد و در صورت امکان وعدم وجود مشکل این CD قابل ارئه می باشد.

متقاضی بعد از برگزاری کنفرانس با کسب اطلاع از مسئول برگزاری کنفرانس جهت امکان ارائه شدن CD کنفرانس،می بایست حداکثر تا یک هفته بعد اقدام به واریز هزینه CD به حساب معاونت آموزشی نماید و با ارائه فیش واریزی، CD خود را تحویل بگیرد.

CD کنفرانس حداکثر یک هفته در مرکز می ماند.


آخرین تغییر: شنبه، 2 فوریه 2019، 3:26