تماس با ما

 

 تماس با ما - 0313391

 

 مسئولین مرکز 

 شماره تماس 

ریاست مرکز  3668
نمابر  5331
کارشناس آموزش های الکترونیکی 5326
مسئول رزرو کلاس ها  3666
کارشناس آموزش ها آزاد  5332
مسئول وبینارها  5323
مسئول آزمون های بین المللی
 TOFEL iBT - GRE 
5323
پشتیبانی سامانه ها  5321

 

آخرین تغییر: شنبه، 2 مارس 2019، 10:22